Projekt Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych” (enviDMS) realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii we współpracy z partnerem zagranicznym – Kartverket (Norwegian Mapping Authority) oraz partnerem krajowym – Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, dofinansowywany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiskowego i działań kontrolnych.

 

Koszt realizacji Projektu wynosi 16 564 800,00 PLN.

 

 

Istotą Projektu jest upowszechnienie dostępu do tematycznych danych przestrzennych opracowanych i udostępnianych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną. Główne cele Projektu to zwiększenie liczby baz danych i usług danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego prowadzonych i udostępnianych przez administrację publiczną oraz zapewnienie interoperacyjności zbiorów danych i usług przestrzennych ze zbiorami włączonymi do krajowej infrastruktury.

 

 

Projekt enviDMS stanowi rozwinięcie dotychczasowych prac Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii związanych z opracowaniem Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000. Tworzenie, prowadzenie oraz udostępnianie przez Głównego Geodetę Kraju kartograficznych opracowań tematycznych, w tym cyfrowych map hydrograficznych wynika z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych.

 

Projekt w sposób wyraźny wpłynie na rozwój georeferencyjnych rejestrów dotyczących środowiska przyrodniczego prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, rozbudowę krajowej infrastruktury informacji przestrzennej oraz wzmacnianie dwustronnych stosunków polsko – norweskich. Opracowany model bazy danych przestrzennych wraz z systemem zarządzania będzie elementem specjalistycznych i branżowych systemów informacji przestrzennej, niezbędnych dla funkcjonowania wszystkich działów administracji publicznej, w tym dla podejmowania działań bieżących o charakterze zarządczym, planowania, monitoringu i programowania strategicznego. Rezultatem Projektu będzie także doskonalenie umiejętności pracowników w administracji publicznej, organów ochrony środowiska oraz Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie korzystania z informacji przestrzennej dotyczącej środowiska przyrodniczego.

 

 

Projekt ma zasięg ogólnokrajowy – produkty, które powstają w wyniku realizacji Projektu, będą wykorzystywane na terenie całego kraju. Lokalizacja, w której znajdować się będą elementy infrastruktury informatycznej Projektu mieścić się będzie w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

 

W ramach Projektu podejmowane są następujące Działania:

 1. Zarządzanie;
 2. Opracowanie i wdrożenie modelu bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania;
 3. Harmonizacja, integracja i standaryzacja danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego;
 4. Załadowanie istniejących i przetwarzanie gromadzonych danych do modelu bazy danych przestrzennych oraz systemu zarządzania;
 5. Zebranie testowych danych przestrzennych oraz ich załadowanie do modelu bazy danych przestrzennych oraz systemu zarządzania;
 6. Udostępnienie cyfrowych, kartograficznych opracowań tematycznych oraz uruchomienie usług danych przestrzennych;
 7. Szkolenia związane z Projektem;
 8. Promocja i informacja.

 

Grupę docelową Projektu stanowią:

 

 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej;
 • ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce;
 • krajowe centra przetwarzania danych przestrzennych prowadzone przez administrację
  publiczną, w szczególności służby ochrony środowiska podległe ministrowi środowiska.
 • użytkownicy bazy danych korzystający z informacji przestrzennej dotyczącej środowiska przyrodniczego między innymi za pomocą usług danych przestrzennych przez centralny punkt dostępowy geoportal.gov.pl,
 • jednostki administracji publicznej,
 • jednostki administracji samorządowej,
 • instytucje naukowe i badawcze,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy, w tym inwestorzy krajowi i zagraniczni.

Więcej informacji na http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/projekty/envidms